Totoya Japanese Restaurant & Sake Bar

B/7 Triton Dve
Albany
Auckland
0632
09-476 7670

Totoya Japanese Restaurant & Sake Bar is an Asian restaurant located in Albany.